Algemene voorwaarden

 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Het kantoor:
de op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan het kantoor verbonden advocaten, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk;
Cliënt:
de contractspartij van het kantoor;

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht
3.1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdracht is geaccepteerd.
3.2. De door het kantoor te verrichten diensten zijn inspanningsverplichtingen; nimmer kan of zal resultaat gegarandeerd worden. Bij de uitvoering van de opdracht zal het kantoor zich naar beste vermogen inspannen. De advocaat, die de opdracht heeft verkregen, zal die opdracht zelf in hoofdzaak uitvoeren, waarbij hij of zij evenwel gerechtigd is zich te laten assisteren of zich in voorkomende gevallen te laten vervangen.
3.3. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Derden
Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht zal het kantoor, indien dit redelijkerwijs mogelijk of zinvol is, met de cliënt overleggen wie zal worden ingeschakeld.

5. Betaling:

5.1. Gefinancierde rechtsbijstand
Indien er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt daarover informatie verstrekt. Zolang er geen zekerheid is of de cliënt voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, staat het het kantoor vrij de cliënt een in redelijkheid te bepalen voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal worden terugbetaald, zodra een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand is afgegeven. Het staat in dat geval vrij de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde en opgelegde “eigen bijdrage” te verrekenen met het eerder betaalde voorschot en eventueel inmiddels verschuldigd geworden griffierecht en overige kosten. Een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde “eigen bijdrage” vermeerderd met aan het kantoor in rekening gebrachte kosten, zoals griffierecht, kosten uittreksels e.d. wordt door het kantoor derhalve altijd aan de cliënt door berekend. De cliënt, die in aanmerking is gekomen voor gefinancierde rechtsbijstand en aan wie door de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten toevoeging is afgegeven, dient er rekening mee te houden dat die toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, indien (niet limitatief):
a. de cliënt de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde of derden;
b. op het moment van de definitieve afhandeling van de zaak, waarvoor de toevoeging was verleend, de cliënt als resultaat van die zaak een vordering met betrekking tot een geldsom ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrij vermogen heeft;
c. om redenen die door de Raad voor Rechtsbijstand zullen worden bepaald.

Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – uitgangspunten wordt voorts verwezen naar: www.rvr.org
In het geval de cliënt bezwaar wenst aan te tekenen tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand dient de cliënt daarvoor zelf zorg te dragen. De verantwoordelijkheid omtrent de bezwaarprocedure ligt bij cliënt, tenzij uitdrukkelijk daarover met het kantoor andersluidende afspraken zijn gemaakt.

5.2. Honorarium
Gegeven opdrachten worden door het kantoor uitgevoerd op basis van geïnvesteerde tijd en gemaakte kosten. Het te hanteren uurtarief wordt vooraf kenbaar gemaakt en is exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de geïnvesteerde tijd vermenigvuldigd met het uurtarief vermeerderd met BTW en gemaakte kosten.

Declaraties van het kantoor dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan. Indien betaling van een declaratie uitblijft, is het kantoor gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op basis van de gegeven opdracht op te schorten, waarbij de door advocaten te hanteren gedragsregels in acht zullen worden genomen. Het kantoor zal slechts met terughoudendheid van die mogelijke bevoegdheid gebruik maken.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een aansprakelijkheidsverzekeraar. De betreffende verzekering voldoet aan alle door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
6.2. Het kantoor is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade, indien de cliënt op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens het kantoor.
6.3. De keuze van de door het kantoor in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. Bevoegde rechter en rechtskeuze
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.