Privacy verklaring

 

Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten, gevestigd aan de Heemraadssingel 285, 3023 BG Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Heemraadssingel 285, 3023 BG Rotterdam, Tel. +31104779288

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burger servicenummer (BSN)
- kopie legitimatiebewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het aanvragen van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand
- Het vaststellen van uw identiteit op grond van wettelijke vereisten zoals de WWFT
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om diensten aan u te leveren
– Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar aan voor het bewaren van uw gegevens. Uw dossier wordt 20 jaar bewaard in verband met eventuele aansprakelijkheden. Delen van persoonsgegevens met derden Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. De derden met wie wij uw persoonsgegevens delen zijn gerechtsdeurwaarderskantoren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vvv-advocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vandervoodt, Vermeulen & Veth advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.