Letselschade

Indien u schade lijdt als gevolg van een (verkeers) ongeval bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om de door u geleden schade te verhalen op degene die dat ongeval heeft veroorzaakt. Zeker als u letsel heeft opgelopen, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk deskundige rechtsbijstand zoekt.

Wij bekijken met u wie verantwoordelijk is voor de geleden schade en stellen deze persooon aansprakelijk. In veel gevallen neemt de verzekering, waarbij de veroorzaker van het ongeval verzekerd is de verdere afwikkeling over. Mocht de aansprakelijk niet worden erkend, dan kan de rechter worden ingeschakeld.

Bij de vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, dient u onderscheid te maken tussen materiële en immateriële schade. Onder materiële schade wordt verstaan de financiële schade ter vervanging van beschadigde of vernielde goederen. Onder immateriële schade verstaat men het leed (pijn, verdriet) dat u is overkomen.

Mr. J.P. Vandervoodt heeft de post-doctorale Grotius opleiding Letselschade gedaan  en is specialist op dit rechtsgebied.

De kosten van de advocaat vallen ook onder de materiële schade die u heeft geleden. Deze kosten kunnen dan ook worden verhaald door degene die aansprakelijk is.

Contact
Letselschade

Heeft u vragen?

MR. J.P
Vandervoodt

info@vvv-advocaten.nl

010-4779288